Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

ZAWIESZONE FUNKCJONOWANIE PŁYWALNI I OBIEKTÓW SPORTOWYCH CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU

Utworzono: 31-12-2020

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że do dnia 31 stycznia 2021 r. funkcjonowanie obiektów sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku tj.: Pływalni Miejskiej „Rafa” przy ul. Olimpijczyków 31, Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Piotra Skargi 52 oraz  Stadionu Miejskiego przy ul. Kusocińskiego 56 zostaje zawieszone dla użytkowników, z wyłączeniem sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, ich organizowania bez udziału publiczności.

Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:

1.we współzawodnictwie sportowym,

2. zajęciach sportowych,

3. wydarzeniach sportowych,

Aby uczestniczyć w ww. aktywności sportowej niezbędne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez polski związek sportowy, którym może być również aktualna licencja zawodnicza.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Przejdź do góry strony