Skocz do głównej treści strony
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

RODO

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31, reprezentowane przez dyrektora Jacka Wityk.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Piotra Szumko, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: iod@csir.lebork.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku stanowi art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń, co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
 10. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.
 11. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań niezwiązanych bezpośrednio z procesem nauczania.
 12. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami wymienionymi w pkt. 7,8 i 9 przysługuje prawo do:
  1. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  2. cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody),
  3. żądania ograniczenia przetwarzania, d) usunięcia danych osobowych.

Przejdź do góry strony