Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU OBIEKTÓW SPORTOWYCH CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU DO DNIA 28 MAJA 2021 R.

Utworzono: 07-05-2021

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (DZ.U. z 2021 r. poz. 861)  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że do dnia 27 maja 2021 r. funkcjonowanie obiektów sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku tj.: Pływalni Miejskiej „Rafa” przy ul. Olimpijczyków 31 oraz Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Piotra Skargi 52  zostaje zawieszone dla użytkowników, z wyłączeniem:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu  art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
  2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
  3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.o sporcie,
  5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
  6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
  7. obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami ,
  8. basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu - bez udziału publiczności,

 

Pływalnia Miejska „Rafa” w Lęborku od 10 do 27 maja 2021 r. będzie czynna wyłącznie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Pływackiego, przy czym na basenie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia.

Funkcjonowanie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56:

Wprowadzone zmiany łagodzą obostrzenia w obszarze sportu powszechnego i umożliwiają organizowanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy oraz zajęć sportowych na wszystkich obiektach sportowych na świeżym powietrzu. Od 15 maja 2021 r. udostępnia się publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych, czyli co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

 

Przejdź do góry strony